چهار فعال نفتی فقط توقف کن در اعتراض به گذرگاه ابی رود دستگیر شدندچهار معترض نفت توقف کن پس از مسدود کردن تردد در خیابان ابی لندن به دلیل «ممانعت عمدی» دستگیر شدند.

روز یکشنبه، فعالان اقلیم ترافیک را در هر دو مسیر گذرگاه شمال لندن که توسط گروه بیتلز معروف شده بود، مسدود کردند.

معترضان این ژست را از روی جلد آلبوم ابی رود بیتلز در گذرگاه بازسازی کردند.

آنها سپس پوستری را با شعار «فقط نفت را متوقف کن» باز کردند، قبل از اینکه با نشستن در وسط جاده جلوی ترافیک را بگیرند.

در بیانیه پلیس متروپولیتن آمده است: «هر دو مسیر جاده ابی اکنون از معترضان پاک است و ترافیک دوباره در هر دو جهت جریان دارد.

پلیس چهار معترض را به دلیل انسداد عمدی بزرگراه بازداشت کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که معترضان در مرکز پلیس لندن بازداشت شده اند.


دیدگاهتان را بنویسید